OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sprostredkovateľ bude spracovávať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie právnych vzťahov upravených v týchto VOP a tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Sprostredkovateľa alebo iného účastníka právnych vzťahov upravených v týchto VOP. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto spracovaním osobných údajov a potvrdzujú, že takéto spracovanie bude vykonávané na ich požiadanie.

Spracovanie osobných údajov bude Sprostredkovateľ vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami stanovenými v týchto VOP. Sprostredkovateľ bude využívať všetky primerane dostupné prostriedky na ochranu osobných údajov pred ich zneužitím alebo zverejnením.

Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať spracúvanie osobných údajov taktiež prostredníctvom tretích strán, ktoré budú pre Sprostredkovateľa vykonávať činnosti potrebné na plnenie práv a povinností stanovených v týchto VOP. Takéto tretie strany budú mať prístup k osobným údajov cez prístup do Aplikácie. Sem patrí spolupráca s partnermi používajúcich SDK, vrátane OneSignal SDK, nazvaných SDK informácie, ktoré slúžia na zasielanie mobilných notifikácii. Tieto informácie zahŕňajú zber aj osobných údajov, nazvaných PII, medzi ktoré patrí emailová adresa, alebo telefónne číslo, GPS lokalizáciu, alebo WiFi informácie.

Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje výhradne po dobu kým bude trvať účel ich spracovania, teda počas doby registrácie Používateľa a počas primeranej doby po ukončení registrácie Používateľa, ak to bude potrebné na plnenie zmluvných a zákonných povinností Sprostredkovateľa a/alebo na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov v nevyhnutnom rozsahu.

Používatelia berú na vedomie, že predmetom spracovania môžu byť tzv. lokalizačné a prevádzkové údaje potrebné k plneniu povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených na základe týchto VOP.

Používatelia zároveň berú na vedomie a súhlasia, že údaje poskytnuté pri vykonávaní platby za Služby bude spracovaná priamo Prevádzkovateľom platobnej platformy za účelom spracovania platieb za služby poskytnuté na základe právnych vzťahov založených týmito VOP. Takéto spracovanie osobných údajov sa vykoná za podmienok stanovených Prevádzkovateľom platobnej platformy, ktoré sú zverejnené na www.braintreepayments.com. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa platobnej platformy.

Používatelia sú oprávnení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, avšak zároveň týmto berú na vedomie, že v takomto prípade Sprostredkovateľ nebude schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP a právny vzťah medzi Sprostredkovateľom a Používateľom zanikne a Sprostredkovateľ bude oprávnený vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.

Predmetom zverejnenia budú výhradne také osobné údaje, ktoré budú nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov upravených v týchto VOP.

Používatelia berú na vedomie, že do Aplikácie možno poskytnúť iba pravdivé osobné údaje a Sprostredkovateľ neručí za správnosť takto poskytnutých údajov.

Používatelia zároveň súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu a súhlasia so zasielaním noviniek týkajúcich sa Aplikácie, služieb poskytovaných v zmysle týchto VOP a iných obdobných služieb zo strany Sprostredkovateľa.