VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CAREE

1. Preambula

Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s užívaním aplikácie Caree (ďalej len Aplikácia) je spoločnosť CAREE, s.r.o., so sídlom Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, IČO 50 321 846, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39130/V, DIČ 212 027 7291 (ďalej len Sprostredkovateľ).

Kontakt:

 • telefónne číslo: +421905263531/+420601222122
 • e-mail: hello@careetheapp.com

Sprostredkovateľ prostredníctvom Aplikácie vykonáva činnosti smerujúce k tomu, aby Objednávateľ a Kuriér mali možnosť uzatvoriť medzi sebou Zmluvu o preprave zásielky (tak ako je definovaná nižšie).

Používatelia berú na vedomie, že Sprostredkovateľ neposkytuje služby prepravy zásielok, poštové služby ani iné obdobné služby a Služby kuriéra budú výhradne vykonávané zo strany Kuriéra, ktorý koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať podmienky Zmluvy o preprave zásielky.

Následne tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

 • podmienky používania Aplikácie zo strany Používateľov;
 • podmienky poskytovania Služieb sprostredkovateľa; a
 • podmienky poskytovania Služieb kuriéra.

2. Výklad pojmov

V týchto VOP majú pojmy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam:

Adresát znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť Carree doručená podľa podmienok stanovených v Objednávke;

Aplikácia má význam uvedený v Preambule;

Caree znamená predmet, ktorý má byť na základe Objednávky a v súlade so Zmluvou o preprave zásielky doručený Kuriérom od Objednávateľa Adresátovi;

Celková cena má význam uvedený v článku 9;

Deaktivácia užívateľského účtu znamená zamietnutie prístupu k Aplikácii a Službám poskytovaným prostredníctvom Aplikácie alebo vykonanie iného administratívneho alebo technického opatrenia obdobného charakteru;

Hodnotenie znamená názor, pripomienka alebo iný obdobný druh informácie poskytnutý zo strany Používateľa ohľadne Aplikácie, Služieb, Objednávateľa alebo Kuriéra za účelom poskytnutia informácie o kvalite Aplikácie, Služby, služieb poskytnutých Kuriérom, správania sa Objednávateľa a pod.

Kuriér znamená fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Aplikácie príjme Objednávku na doručenie Caree;

Mobilné zariadenie znamená inteligentný mobilný telefón (smartphone) alebo tablet;

Náhradné doručenie caree znamená doručenie Caree spôsobom stanoveným zo strany Sprostredkovateľa, pričom môže ísť o sprostredkovanie doručenia prostredníctvom Aplikácie alebo inak.

Objednávateľ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Aplikácie zadá Objednávku na doručenie Caree;

Objednávka má význam uvedený v článku 5;

Odmena caree má význam uvedený v článku 9;

Odmena caree kuriéra má význam uvedený v článku 9;

Platobná platforma znamená platobný systém vyvinutý a prevádzkovaný pod názvom „Braintree“ Prevádzkovateľom platobnej platformy;

Používateľ znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Aplikáciu;

Prevádzkovateľ platobnej platformy znamená spoločnosť Braintree, divízia Paypal Inc.;

Registračný formulár má význam uvedený v článku 4;

Služby znamenajú spoločne Služby kuriéra a Služby sprostredkovateľa;

Služby kuriéra znamená služby poskytnuté Kuriérom na základe Zmluvy o preprave zásielky;

Služby sprostredkovateľa znamená služby Sprostredkovateľa poskytované prostredníctvom Aplikácie na základe Zmluvy o sprostredkovaní;

Sprostredkovateľ má význam uvedený v Preambule;

VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky;

Webové sídlo znamená webová stránka www.careetheapp.com;

Zmluva o preprave zásielky znamená zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Kuriérom spôsobom stanoveným v  článku 6, ktorá stanovuje podmienky doručenia Caree od Objednávateľa Adresátovi prostredníctvom Kuriéra a ktorej nedielnou súčasťou sú tieto VOP;

Zmluva o používaní aplikácie znamená zmluva uzatvorená medzi Sprostredkovateľom a Používateľom spôsobom stanoveným v článku 3, ohľadne podmienok používania Aplikácie a ktorej nedielnou súčasťou sú tieto VOP; a

Zmluva o sprostredkovaní znamená zmluva uzatvorená spôsobom stanoveným v článku 5 medzi Sprostredkovateľom a Objednávateľom, ktorej nedielnu súčasť tvoria tieto VOP a na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Služby sprostredkovania.

3. Stiahnutie Aplikácie

Stiahnutím Aplikácie vzniká medzi Používateľom a Sprostredkovateľom zmluvný vzťah, ktorý ďalej bude označovaný ako Zmluva o používaní aplikácie a stiahnutím Aplikácie Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami používania Aplikácie uvedenými v týchto VOP, bude ich dodržiavať, riadiť sa nimi a plniť ich. Ak Používateľ nesúhlasí s akoukoľvek z podmienok uvedených v týchto VOP je povinný bez omeškania prestať používať Aplikáciu a túto zo svojho Mobilného zariadenia okamžite odstrániť.

Aplikáciu je možné používať prostredníctvom Mobilných zariadení. Používateľ je povinný uistiť sa, že na stiahnutie Aplikácie používa autorizované prostriedky/oficiálne elektronické obchody a že sťahuje Aplikáciu, ktorá je určená na jeho typ Mobilného zariadenia. Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím neautorizovaných prostriedkov a nekompatibilných Mobilných zariadení. Ak Sprostredkovateľ zistí, že Používateľ využíva na stiahnutie Aplikácie nekompatibilné Mobilné zariadenie alebo neautorizované prostriedky, môže voči takémuto Používateľovi vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.

V prípade zmeny aplikácie je každý Používateľ povinný nainštalovať si zmenu Aplikácie vo svojom Mobilnom zariadení, pokiaľ sa inštalácia neuskutoční automaticky.

4. Registrácia

Poskytovanie Služieb prostredníctvom Aplikácie (najmä Služieb sprostredkovateľa) je podmienené úspešnou registráciou Používateľa. Registrovať sa môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, a v prípade fyzickej osoby je staršia ako 18 rokov. Za právnickú osobu môže vykonať registráciu osoba, ktorá je oprávnená konať v jej mene.

Registráciu Používateľ vykoná prostredníctvom registračného formulára uvedeného v Aplikácii (ďalej len Registračný formulár). V Registračnom formulári Používateľ uvedie svoje meno, priezvisko, krajinu pôvodu, telefónne číslo a e-mail. Používateľ je povinný v Registračnom formulári uviesť údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne. Od Používateľa, ktorý sa bude registrovať môže Sprostredkovateľ dodatočne žiadať v Aplikácii za účelom overenia tiež číslo účtu (IBAN) a/alebo číslo platobnej karty, dátum exspirácie, CVV a fakturačné údaje.

Sprostredkovateľ má právo overiť si údaje zadané Používateľom v Registračnom formulári. Ak Sprostredkovateľ zistí, že informácie, ktoré Používateľ uviedol nie sú pravdivé, má právo vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.

Registráciou vzniká Používateľovi právo na poskytnutie Služieb sprostredkovateľa za podmienok stanovených v týchto VOP a zároveň právo zadať a/alebo prijať Objednávku na uzatvorenie Zmluvy o preprave zásielky.

5. Objednávka

Služby sprostredkovateľa budú Objednávateľovi poskytnuté na základe objednávky zadanej do Aplikácie (ďalej len Objednávka). Každá Objednávka musí obsahovať údaje, ktoré sú v Aplikácii označené ako „povinné“. Súčasťou objednávky musí byť fotografia obsahu Caree. Pri prvom zadaní Objednávky je Objednávateľ povinný poskytnúť prostredníctvom Aplikácie nasledovné údaje: údaje o bankovej karte (číslo platobnej karty, dátum exspirácie, CVV).

Fotografia musí pravdivo zobrazovať všetky veci, ktoré budú obsahom Caree. Takáto fotografia nebude Sprostredkovateľom zobrazená v Aplikácii a nebude inak zverejnená akémukoľvek Používateľovi alebo tretej osobe, okrem ak zverejnenie tejto fotografie bude potrebné na plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa alebo iného Používateľa alebo takéto zverejnenie bude potrebné v súvislosti s plnením zmluvných povinností Sprostredkovateľa v súlade s týmito VOP.

Zadanie Objednávky sa zároveň považuje za návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy o sprostredkovaní. Zmluva o sprostredkovaní sa považuje za uzatvorenú momentom zverejnenia Objednávky v Aplikácii.

Sprostredkovateľ je oprávnený všetky zverejnené Objednávky v Aplikácii spravovať, upravovať ich a iným spôsobom spracovávať za účelom prevádzky Aplikácie a poskytovania Služieb sprostredkovania. Objednávky, ktoré nebudú prijaté do momentu uplynutia ich platnosti sa v Aplikácii zobrazujú iba Objednávateľovi, ktorý Objednávku zadal a iba táto osoba má k neprijatej Objednávke prístup. Sprostredkovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu jednostranne Objednávku z Aplikácie odstrániť, najmä v prípadoch ak Objednávka nebude spĺňať podmienky stanovené v týchto VOP, údaje uvedené v Objednávke sa ukážu ako nesprávne alebo nepravdivé alebo ak budú existovať iné podstatné okolnosti, ktoré zakladajú pochybnosti ohľadne osoby Objednávateľa a jeho schopnosti a možnosti plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní a/alebo Zmluvy o preprave zásielky.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek do momentu prijatia Objednávky, Objednávku z Aplikácie odstrániť (zrušiť Objednávku) aj bez uvedenia dôvodov.

Odstránením Objednávky z Aplikácie pred prijatím Objednávky Zmluva o sprostredkovaní zaniká odstúpením a žiadna z jej strán nemá nárok na akékoľvek plnenie vyplývajúce v súvislosti s takýmto ukončením Zmluvy o sprostredkovaní. Odosielateľ berie na vedomie a v plnom rozsahu znáša bezpečnostné riziká spojené s možnosťou doručiť zásielku bez preukázania sa zo strany Adresáta príslušným QR kódom.

6. Prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy o preprave zásielky

Kuriér je oprávnený vyberať si a prijať ktorúkoľvek z Objednávok zverejnených v Aplikácii prostredníctvom nástroja určeného v Aplikácii. Objednávateľ a Kuriér budú prostredníctvom Aplikácie a e-mailu, ktorý zadali pri registrácii informovaní o prijatí Objednávky. Pri prvom prijatí Objednávky je Kuriér povinný poskytnúť prostredníctvom Aplikácie nasledovné údaje: číslo účtu/ IBAN.

Prostredníctvom nástroja určeného v Aplikácii, Kuriér môže Objednávku upraviť a zaslať iný návrh Objednávateľovi na uzatvorenie Zmluvy o preprave (ďalej len Protinávrh). Zaslanie Objednávky a/alebo Protinávrhu môže Objednávateľ/ Kuriér vykonať viackrát až do ich prijatia druhou stranou. Odmietnutím protinávrhu platnosť pôvodnej Objednávky nezaniká a ustanovenia bodu 5 vyššie sa použijú obdobne.

Prijatím Objednávky zo strany Kuriéra alebo prijatím Protinávrhu zo strany Objednávateľa sa má zato, že medzi Objednávateľom a Kuriérom bola uzatvorená Zmluva o preprave zásielky.

Po prijatí Objednávky je Kuriér povinný sa dostaviť na miesto vyzdvihnutia Caree v čase stanovenom v Objednávke a oboznámiť Objednávateľa o svojom príchode prostredníctvom Aplikácie. Objednávateľ môže Caree odovzdať osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby. Ak sa Kuriér nemôže prostredníctvom Aplikácie spojiť s Objednávateľom po dobu 10 minút od svojho príchodu je oprávnený toto miesto opustiť, pričom v takomto prípade sa má zato, že Zmluva o preprave zásielky bola ukončená jednostranne odstúpením zo dôvodov na strane Objednávateľa.

Po odovzdaní Caree Kuriérovi, Objednávateľ obdrží QR kód, ktorý je následne povinný odoslať Adresátovi. QR kód predstavuje základný bezpečnostný prvok pri doručovaní Caree. Objednávateľ a Kuriér majú možnosť sa prostredníctvom správ cez Aplikáciu dohodnúť, že Caree bude vydaná Adresátovi bez nascanovania QR kódu Kuriérom.

7. Osobitné podmienky týkajúce doručenia tovaru spojeného s kúpou tovaru

Prostredníctvom Aplikácie je možné vytvoriť Objednávku, ktorej predmetom bude okrem doručenia tovaru tiež záväzok kúpiť tovar za podmienok stanovených v Objednávke.

V takomto prípade v Objednávke musí byť uvedené tiež špecifikácia požadovaného tovaru, miesto kde má byť tovar zakúpený (nepovinný údaj). Ak súčasťou Objednávky nebude miesto, kde má byť tovar zakúpený, je Kuriér oprávnený zakúpiť tovar na akomkoľvek mieste/ obchode.

Ustanovenia ostatných článkov týchto VOP sa použijú primerane. Kuriér znáša nebezpečenstvo škody a náhodného zničenia tovaru až do momentu jeho odovzdania Adresátovi. Nákup tovaru vykoná Kuriér vo vlastnom mene a na vlastný účet.

8. Doručenie Caree

Prevzatú Caree je Kuriér povinný doručiť na adresu určenú v Objednávke v lehote stanovenej Objednávateľom.

Kuriér bude kontaktovať Adresáta prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Objednávke v momente svojho príchodu na dohodnuté miesto doručenia. Kuriér je povinný si od Adresáta vyžiadať QR kód a nascanovať ho prostredníctvom svojho Mobilného zariadenia. Ak sa Objednávateľ a Kuriér dohodli na doručení Caree bez potreby nascanovať QR kód, Kuriér po doručení kontaktuje Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ overí dohodu Objednávateľa a Kuriéra o doručení Caree bez potreby nascanovať QR kód a objednávku uzatvorí.

9. Zmena pokynov pred doručením

Objednávateľ a Kuriér môžu prostredníctvom správ cez Aplikáciu meniť podmienky doručenia Caree, avšak vždy len so súhlasom druhej strany. Takáto zmena podmienok doručenia je v prípade ich odsúhlasenia pre Objednávateľa a Kuriéra záväzná.
Ak ktorákoľvek zo strán nesúhlasí s navrhovanou zmenou podmienok, je ktorákoľvek zo strán oprávnená kontaktovať Sprostredkovateľa, ktorý podľa svojich najlepších schopností a možností pokúsi sprostredkovať Náhradné doručenie caree. Náklady na Náhradné doručenie caree v tomto prípade znáša strana, ktorá požiadala o zmenu podmienok uvedených v Objednávke. Výška týchto nákladov je stanovená v cenníku uvedenom v článku 12 týchto VOP.

10. Neúspešné doručenie Caree

Ak sa Kuriér nemôže prostredníctvom Aplikácie spojiť s Adresátom po dobu 10 minút, Adresát Caree odmietne prevziať alebo Caree nie je možné Adresátovi doručiť z iného dôvodu na strane Adresáta, je Kuriér povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Sprostredkovateľa prostredníctvom Aplikácie a je povinný zotrvať na mieste doručenia po dobu 15 minút od momentu zaslania správy Sprostredkovateľovi.

Ak nastanú skutočnosti, ktoré bránia Kuriérovi doručiť Caree, je Kuriér povinný o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa

Ak nastane ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, ktoré bránia riadnemu doručeniu Caree, Sprostredkovateľ sa pokúsi podľa svojich najlepších schopností a možností sprostredkovať Náhradné doručenie caree. Náklady na Náhradné doručenie znáša strana, ktorej konanie viedlo k neúspešnému doručeniu Caree.

11. Cena za poskytnutie služieb

Používanie Aplikácie je bezplatné. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zavedenie poplatku za používanie Aplikácie. Ak sa používanie Aplikácie spoplatní, Sprostredkovateľ o tejto skutočnosti informuje Používateľov.

Objednávateľ vo svojej Objednávke určí Cenu za poskytnuté služby (ďalej len Celková cena), ktorá je záväzná a jej výšku nemožno meniť. Celková cena obsahuje (i) cenu za poskytnutie Služieb sprostredkovania vo výške 20% Celkovej ceny (ďalej len Odmena caree) a (ii) cenu za poskytnutie Služby kuriéra vo výške 80% z Celkovej ceny (ďalej len Odmena kuriéra caree).

Nárok na zaplatenie Odmena caree vzniká momentom prijatia Objednávky zo strany Kuriéra. Nárok na zaplatenie Odmena kuriéra caree vzniká úspešným doručením Caree Adresátovi ale tiež aj neúspešným doručením Caree, ak k neúspešnému doručeniu Caree došlo z dôvodov na strane Objednávateľa alebo Adresáta (najmä konaním, ktoré je v rozpore s týmito VOP).

Celková cena bude hradená zo strany Objednávateľa prostredníctvom Platobnej platformy. Používatelia sú povinní riadiť sa a dodržiavať platobné podmienky stanovené pre používanie Platobnej platformy uvedené na www.braintreepayments.com.

Okrem ako je uvedené v týchto VOP, Odmena caree a Odmena kuriéra caree predstavujú celkovú konečnú cenu za príslušné poskytnutie služieb, vrátane všetkých daní (vrátane DPH), cieľ a poplatkov.

12. Odmena kuriéra caree

Kuriér týmto poveruje Prevádzkovateľa platobnej platformy a Sprostredkovateľa, aby prostredníctvom Platobnej platformy, ktorá tvorí nedielnu súčasť Aplikácie v mene a na účet Kuriéra prevzali Odmena kuriéra caree a túto mu v súlade s týmito VOP vydali alebo inak s ňou nakladali podľa podmienok tu stanovených (najmä ju vrátili Objednávateľovi, ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 12 nižšie).

Sprostredkovateľ je povinný uhradiť Kuriérovi Províziu kuriéra caree bez zbytočného omeškania potom, ako Odmena kuriéra caree prevezme od Prevádzkovateľa platobnej platformy, avšak nie skôr ako nastanú rozhodujúce skutočnosti na vznik nároku na vyplatenie Provízie kuriéra caree v zmysle týchto VOP.

Odmena kuriéra caree bude uhradená na účet Kuriéra, ktorý Kuriér zadá v Aplikácii, bezhotovostným prevodom. V prípade zmeny platobných údajov Kuriéra, je Kuriér povinný zmeniť tieto údaje v Aplikácii. Sprostredkovateľ v nijakom ohľade nezodpovedá za chyby spôsobené neplatnými, neaktuálnymi alebo inak nepresnými údajmi uvedenými zo strany Kuriéra.

13. Storno poplatky a náklady na Náhradné doručenie

V prípade zrušenia Objednávky Objednávateľ znáša nasledovné storno poplatky:

0 % z Celkovej ceny, ak bude Objednávka zrušená kedykoľvek pred tým ako bude prijatá zo strany Kuriéra;
20 % z Celkovej ceny, ak bude Objednávka zrušená po jej prijatí zo strany Kuriéra, avšak pred tým ako Kuriér prevezme Caree od Objednávateľa;
100 % z Celkovej ceny, ak bude Objednávka zrušená kedykoľvek po prevzatí Caree zo strany Kuriéra od Objednávateľa.
Vyššie uvedené storno poplatky sa použijú na uhradenie Odmena caree a/ alebo Odmena kuriéra caree.

Ak v zmysle týchto VOP dôjde k Náhradnému doručeniu caree, Sprostredkovateľ má nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním Náhradného doručenia caree vo výške 20 Eur a Objednávateľ a Kuriér (každý samostatne) týmto poverujú Sprostredkovateľa, aby podľa podmienok uvedených v týchto VOP rozhodol, ktorá strana znáša náklady na Náhradné doručenie caree a aby prostredníctvom príkazu zadanému Prevádzkovateľovi platobnej platformy zrealizoval príslušnú platbu od takejto osoby alebo túto platbu vymáhal iným spôsobom.

14. Fakturácia

Odmena caree a Odmena kuriéra caree budú fakturovaná zo strany poskytovateľa príslušnej služby, za ktorú sa takáto platba účtuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Objednávateľ týmto, ako príjemca služieb, súhlasí, aby Sprostredkovateľ a Kuriér vystavoval daňové doklady na plnenia poskytnuté na základe zmluvného vzťahu (alebo zmluvných vzťahov) medzi Objednávateľom a/alebo Sprostredkovateľom alebo Objednávateľom a Kuriérom v elektronickej podobe.

Faktúry vystavené v súlade s predchádzajúcim odsekom musia obsahovať podpis vo forme PDF, elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis v zmysle príslušných právnych predpisov. Sprostredkovateľ bude zasielať takto vystavené doklady na e-mailovú adresu Objednávateľa zadanú pri registrácii sa v Aplikácii/ prostredníctvom Aplikácie.

15. Caree

Objednávateľ je oprávnený žiadať doručenie Caree iba s takým obsahom, ktorý nie je podľa zákona alebo týchto VOP zakázaný.

Zakazuje sa doručovanie Caree, ktorých obsahom sú:

 • vzácne predmety a predmety, ktorých hodnota je vyššia ako 50 Eur;
 • ľudia alebo zvieratá akejkoľvek veľkosti;
 • omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky;
 • platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, drahokamy, drahé kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou;
 • exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín;
 • veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný;
 • iný tovar, ktorého držba je obmedzená alebo zakázaná právnymi predpismi;
 • tovar alebo veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo určené na páchanie trestnej činnosti;
 • Caree, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné poštové zásielky alebo dopravné prostriedky; a
 • Caree, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé.

Zadanie objednávky na doručenie Caree, ktorej obsah je zakázaný týmito VOP alebo právnymi predpismi bude oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom.

Kuriér nie je oprávnený prevziať Caree, ktorá nezodpovedá Objednávke alebo obsahom ktorej sú veci, ktorých doručovanie je zakázané týmito VOP alebo právnymi predpismi.

16. Zodpovednosť za stratu a náhodné zničenie Caree

Od prevzatia Caree je Kuriér povinný s Caree nakladať s náležitou starostlivosťou a v súlade s pokynmi uvedenými v Objednávke. Kuriér nie je povinný Caree poistiť.

Kuriér zodpovedá za stratu, náhodné zničenie alebo poškodenie Caree od momentu kedy Caree prevezme až do momentu jej odovzdania Adresátovi. V prípade, ak k odovzdaniu Adresátovi nedošlo z dôvodov na strane Objednávateľa a/alebo Adresáta zodpovednosť Kuriéra od momentu, kedy mala byť Caree v zmysle Objednávky odovzdaná Adresátovi zaniká a Kuriér zodpovedá len zato, že vynaloží primerané úsilie na ochranu Caree pred jej stratou alebo zničením.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, Kuriér nezodpovedá za škodu na Caree, ktorá bola spôsobená porušením podmienok stanovených v týchto VOP, nesprávnym alebo nevhodným balením Caree, okolnosťami, ktoré Kuriér nemohol odvrátiť alebo nesprávnymi alebo nevhodnými pokynmi zo strany Objednávateľa uvedenými v Objednávke.

Objednávateľ si môže uplatniť voči Kuriérovi škodu vzniknutú na Caree prostredníctvom Sprostredkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP (Pre zamedzenie pochybností právo uplatniť si škodu prostredníctvom Sprostredkovateľa nezakladá v nijakom rozsahu zodpovednosť Sprostredkovateľa za škodu spôsobenú na Caree.

Objednávateľ a Kuriér týmto berú na vedomie, že Sprostredkovateľ v nijakom rozsahu nezodpovedá za a neznáša riziko straty, náhodného poškodenia alebo zničenia Caree, okrem prípadu keď Sprostredkovateľ vykoná Náhradné doručenie caree prostredníctvom osôb, za ktoré v zmysle právnych predpisov zodpovedá.

17. Použitie tretích osôb na doručenie Caree

Doručiť Caree Adresátovi prostredníctvom tretích osôb sa zakazuje, a Kuriér je povinný plniť povinnosti podľa Zmluvy o preprave zásielky sám. Týmto nie je dotknutá možnosť vykonať Náhradné duručenie caree v súlade s týmito VOP prostredníctvom tretích osôb.

18. Ostatné práva a povinnosti

Používateľ:

 • je oprávnený sťahovať a používať Aplikácia výhradne pre vlastné účely;
 • nie je oprávnený poskytovať tretím osobám oprávnenie na používanie svojho účtu;
 • nie je oprávnený prideľovať alebo prenášať svoj účet na tretie osoby bez predchádzajúceho súhlasu Sprostredkovateľa;
 • nie je oprávnený používať účet, na ktorý sa vzťahujú práva tretej osoby;
 • nie je oprávnený používať Aplikáciu nezákonným spôsobom, ani na dosiahnutie nezákonného účelu, najmä k doručovaniu akýchkoľvek nezákonných materiálov;
 • nesmie Aplikáciu používať za účelom obťažovania alebo spôsobovania nepríjemností tretím osobám;
 • nesmie narúšať správne fungovanie Aplikácie alebo hardvérovej infraštruktúry, na ktorej Sprostredkovateľ prevádzkuje Aplikáciu;
 • nesmie sa akýmkoľvek spôsobom pokúsiť poškodiť Aplikáciu alebo Služby poskytované prostredníctvom nej;
 • nesmie zasahovať do operačného systému Mobilného zariadenia za účelom zneškodnenia alebo zneužitia osobných údajov iných Používateľov;
 • nesmie kopírovať ani distribuovať Aplikáciu ani iný obsah Sprostredkovateľa bez jeho písomného súhlasu;
 • je povinný uchovávať v tajnosti a bezpečí akékoľvek identifikačné údaje, ktoré mu poskytne Sprostredkovateľ za účelom, a ktoré slúžia na prístup k Službám sprostredkovateľa a Aplikácii;
 • v prípade že má podozrenie, že došlo alebo môže prísť k prezradeniu prihlasovacích údajov do Aplikácie je povinný o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa
 • je povinný Sprostredkovateľovi poskytnúť akékoľvek identifikačné doklady, ktoré od neho požaduje v rozumnej miere; a
 • je povinný dodržiavať všetky príslušné národné ako aj medzinárodné právne predpisy ktoré sú aplikovateľné na používanie Aplikácie a využívanie Služieb sprostredkovateľa.

V prípade, že Používateľ nedodržuje uvedené povinnosti, Sprostredkovateľ je oprávnený voči takémuto Používateľovi vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.

19. Hodnotenie

Používateľ má právo (bez nároku na akúkoľvek odmenu) poskytnúť prostredníctvom Aplikácie, e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom informáciu (názor, návrh na zlepšenie, hodnotenie) (ďalej len Hodnotenie).

Poskytovateľ Hodnotenia zostáva autorom práv duševného vlastníctva k Hodnoteniu, avšak zaslaním Hodnotenia udeľuje Sprostredkovateľovi právo (licenciu) používať Hodnotenie na všetky známe účely, bez časového územného obmedzenia a bez akéhokoľvek nároku na odmenu, najmä však právo zverejniť hodnotenie pri poskytovaní Služieb, používať Hodnotenie za účelom zlepšenia Aplikácie a Služieb a iným obdobným spôsobom s ním nakladať a spracovať ho.

Sprostredkovateľ má právo postúpiť právo používať Hodnotenie na akúkoľvek tretiu osobu bez obmedzenia.

Poskytovateľ Hodnotenia berie na vedome, že akékoľvek Hodnotenie (alebo jeho časť) budú zverejnené a ich účelom je byť zverejnené a nemajú k tomu akékoľvek námietky.

20. Spracovanie osobných údajov

Sprostredkovateľ bude spracovávať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie právnych vzťahov upravených v týchto VOP a tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Sprostredkovateľa alebo iného účastníka právnych vzťahov upravených v týchto VOP. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto spracovaním osobných údajov a potvrdzujú, že takéto spracovanie bude vykonávané na ich požiadanie.

Spracovanie osobných údajov bude Sprostredkovateľ vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami stanovenými v týchto VOP. Sprostredkovateľ bude využívať všetky primerane dostupné prostriedky na ochranu osobných údajov pred ich zneužitím alebo zverejnením.

Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať spracúvanie osobných údajov taktiež prostredníctvom tretích strán, ktoré budú pre Sprostredkovateľa vykonávať činnosti potrebné na plnenie práv a povinností stanovených v týchto VOP. Takéto tretie strany budú mať prístup k osobným údajov cez prístup do Aplikácie.

Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje výhradne po dobu kým bude trvať účel ich spracovania, teda počas doby registrácie Používateľa a počas primeranej doby po ukončení registrácie Používateľa, ak to bude potrebné na plnenie zmluvných a zákonných povinností Sprostredkovateľa a/alebo na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov v nevyhnutnom rozsahu.

Používatelia berú na vedomie, že predmetom spracovania môžu byť tzv. lokalizačné a prevádzkové údaje potrebné k plneniu povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených na základe týchto VOP.

Používatelia zároveň berú na vedomie a súhlasia, že údaje poskytnuté pri vykonávaní platby za Služby bude spracovaná priamo Prevádzkovateľom platobnej platformy za účelom spracovania platieb za služby poskytnuté na základe právnych vzťahov založených týmito VOP. Takéto spracovanie osobných údajov sa vykoná za podmienok stanovených Prevádzkovateľom platobnej platformy, ktoré sú zverejnené na www.braintreepayments.com. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa platobnej platformy.

Používatelia sú oprávnení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, avšak zároveň týmto berú na vedomie, že v takomto prípade Sprostredkovateľ nebude schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP a právny vzťah medzi Sprostredkovateľom a Používateľom zanikne a Sprostredkovateľ bude oprávnený vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.

Predmetom zverejnenia budú výhradne také osobné údaje, ktoré budú nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov upravených v týchto VOP.

Používatelia berú na vedomie, že do Aplikácie možno poskytnúť iba pravdivé osobné údaje a Sprostredkovateľ neručí za správnosť takto poskytnutých údajov.

Používatelia zároveň súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu a súhlasia so zasielaním noviniek týkajúcich sa Aplikácie, služieb poskytovaných v zmysle týchto VOP a iných obdobných služieb zo strany Sprostredkovateľa.

21. Dane a odvody

Kuriér je povinný vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť si splniť všetky svoje zákonné povinnosti vyplývajúce pre neho z daňových, colných alebo účtovných predpisov alebo právnych predpisov upravujúcich oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotných odvodov.

22. Zodpovednosť za škody

Bez toho, aby týmto bol dotknutý bod 11, Sprostredkovateľ, Objednávateľ a Kuriér nezodpovedajú za úšlý zisk v súvislosti s porušením povinnosti vyplývajúcej z právneho vzťahu upraveného v týchto VOP.

Sprostredkovateľ nezodpovedá Objednávateľovi ani Kuriérovi za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním Aplikácie. Sprostredkovateľ najmä žiadnym spôsobom nezodpovedá, neručí ani inak negarantuje, že služby poskytnuté na základe Zmluvy o preprave zásielky budú poskytnuté riadne a včas ani inak neručí za plnenie záväzkov ktorejkoľvek zo strán na základe Zmluvy o preprave zásielky. Sprostredkovateľ nezodpovedá za činností vykonávané Prevádzkovateľom platobnej platformy v zmysle týchto VOP:

Objednávateľ a Kuriér berú na vedomie, že Sprostredkovateľ v rámci nástrojov v Aplikácie bude priebežne vyvíjať a zdokonaľovať systém hodnotenia plnenia si povinností Používateľov, avšak Sprostredkovateľ neberie zodpovednosť v akomkoľvek rozsahu za informácie, ktoré budú takto zverejnené a nebude zodpovedný v prípade porušenia povinností na strane akéhokoľvek Používateľa.

23. Práva duševného vlastníctva

Všetky práva duševného vlastníctva k Aplikácii patria Sprostredkovateľovi. Sprostredkovateľ dáva Používateľom súhlas s použitím Aplikácie v rozsahu v akom to je potrebné na využitie Služieb, najmä stiahnuť a nainštalovať kópiu Aplikácie do jedného Mobilného zariadenia. Táto licencia na použitie Aplikácie je obmedzená, nevýlučná a neprevoditeľná.

24. Zmena VOP

Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne meniť podmienky stanovené v týchto VOP na základe písomného oznámenia adresovaného Používateľom a doručeného prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom pri registrácii a/alebo zverejnením upravených VOP prostredníctvom Aplikácie (ďalej len Zmenených VOP).

Na právne vzťahy upravené Zmluvou o používaní aplikácie sa použijú ustanovenia Zmenených VOP od nasledujúceho pracovného dňa po zverejnení Zmenených VOP. Právne vzťahy založené Zmluvou o sprostredkovaní a Zmluvou preprave zásielky sa použijú VOP v znení, ktoré platilo v čase uzatvorenia týchto zmlúv.

Ak Používateľ nesúhlasí so znením Zmenených VOP je povinný prestať s používaním Aplikácie a túto vymazať zo svojho Mobilného zariadenia bez omeškania po zverejnení Zmenených VOP, najneskôr však do 14 dní odo dňa Zverejnenia Zmenených VOP. V opačnom prípade sa má zato, že Používateľ súhlasí s podmienkami uvedenými v Zmenených VOP a je povinný postupovať v súlade s právami a povinnosťami tam stanovenými.

Ak predmetom Zmenených VOP je zmena ceny poskytovania Služieb, je Sprostredkovateľ povinný všetky podstatné informácie týkajúce sa zmeny ceny zverejniť v samostatnej notifikácii adresovanej Používateľom prostredníctvom e-mailu alebo notifikácie v rámci Aplikácie. Podmienky predchádzajúceho odseku sa použijú primerane.

25. Deaktivácia Aplikácie a účtu

Používateľ je oprávnený kedykoľvek deaktivovať Aplikáciu len trvalým odstránením Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia. Používateľ je oprávnený požiadať Sprostredkovateľa o Deaktiváciu  užívateľského účtu prostredníctvom kontaktov uvedených v záhlaví týchto VOP.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu, ak Používateľ:

porušuje ustanovenia týchto VOP alebo právnych predpisov Slovenskej republiky; alebo
zneužíva Aplikáciu.

Deaktiváciou užívateľského účtu zanikajú všetky právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP, avšak Deaktivacia užívateľského účtu nemá vplyv na tie práva a povinnosti strán týchto právnych vzťahov, ktoré strany nadobudli pred Deaktiváciou užívateľského účtu a na tie ustanovenia týchto VOP, ktoré vzhľadom na ich obsah a význam majú trvať aj po ukončení právnych vzťahov podľa týchto VOP.

26. Oznámenia

Oznámenie o zmene alebo doplnení týchto VOP, alebo akékoľvek iné oznámenie môže Sprostredkovateľ urobiť prostredníctvom všeobecného oznámenia uverejnenom v Aplikácii alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Používateľa, alebo prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Používateľovi na adresu, ktorú uviedol v Registračnom formulári.

27. Postúpenie

Žiaden z Používateľov nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov založených na základe týchto VOP na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sprostredkovateľa.

28. Rozhodné právo

Tieto VOP sa riadia  právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory medzi Sprostredkovateľom alebo Používateľmi bude rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Právne vzťahy upravené v Zmluve o používaní aplikácie, v Zmluve o sprostredkovaní a v Zmluve o preprave zásielky sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

29. Záverečné ustanovenia

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, toto ustanovenie sa nahradí platný, účinným a vykonateľným ustanovením. Takáto skutočnosť neovplyvní platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostaných ustanovení týchto VOP.

Nevykonávanie niektorého práva vyplývajúceho z týchto VOP alebo ustanovenia týchto VOP zo strany Spoločnosti nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia, ak to Sprostredkovateľ písomne neuzná.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovom sídle Spoločnosti / 24.01.2016.